Kaj je Statbase

Naša konkurenčna prednost so specializirane (in osnovne) statistične analize in metode po meri uporabnika. Namen je približati zainteresiranim posameznikom uporabnost kompleksnih statističnih metod.

Povpraševanje

T: 041 902 208

E: info@statbase.si

Kvantitativno raziskovanje

PREDEMPIRIČNE FAZE

 • Pomoč pri izpeljavi hipotez iz raziskovalnih vprašanj
 • Izbira ustreznih metod za analizo podatkov

Oblikovanje merskega inštrumenta (anketni vprašalnik)

 • Svetovanje pri konstrukciji vprašalnika
 • Oblikovanje merskega inštrumenta (vprašalnik, intervju)
 • Pilotska izvedba (vzorec 20 oseb) in analiza dobljenih rezultatov
 • Izračun zanesljivosti vprašalnika

EMPIRIČNE FAZE

 • Določitev ustrezne velikosti vzorca glede na želeno natančnost
 • Vzorčenje (seznam kontaktov)
 • Ustvarjanje baze podatkov (vnos podatkov)
 • Čiščenje in uteževanje podatkov za dosego reprezentativnosti
 • Obdelava manjkajočih vrednosti
 • Opis uporabljenih statističnih metod
 • Opis metode zbiranja podatkov
 • Opisna statistika (odstotki, povprečja, standardni odklon)
 • Grafična predstavitev rezultatov
 • Testiranje zastavljenih hipotez/raziskovalnih vprašanj z ustreznimi statističnimi testi
 • Analiza korelacije, primerjave povprečij (analiza variance, t-test, hi-kvadrat, neparametrični testi)
 • Multivariatne metode (faktorska analiza, diskriminantna analiza, razvrščanje v skupine, regresija)
 • Testiranje vplivov (multivariatna analiza)
 • Razlaga in interpretacija rezultatov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistično modeliranje podatkov

 • Analize agregatnih podatkov
 • Ekonometrične analize, časovne vrste
 • Posplošene regresijske metode
 • Podatkovno rudarjenje,
 • Metode prileganja,
 • Mulitvariatne analize